top of page

Algemene voorwaarden

Vivianne’s praktijk is aangesloten bij cooperatie de Vrije Uitloop en hanteert de "Algemene Voorwaarden voor diensten en producten van coöperatie De Vrije Uitloop".
Daarnaast hanteert Vivianne’s praktijk aanvullende voorwaarden. Daar waar deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van cooperatie de Vrije Uitloop gelden de aanvullende voorwaarden van Vivianne’s praktijk.

Aanvullende voorwaarden van Vivianne’s praktijk

Facturen dienen uiterlijk 48 uur voor de afspraak of aanvang cursus/workshop/bijeenkomst te zijn voldaan.

Annuleren van een afspraak of deelname dient minimaal 48 uur tevoren te zijn gedaan. Anders wordt de afspraak/deelname in rekening gebracht, omdat er vooraf in de energie al aan en voor je gewerkt wordt en er tijd en ruimte is gereserveerd.

Cursussen en meerdaagse workshops ga je per blok/serie aan. Er is geen (deel)restitutie mogelijk. 

Indien je gebruik maakt van een actie, minima-regeling of betaling in termijnen geeft je dit zelf en vooraf duidelijk aan. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.    

Algemene Voorwaarden voor diensten en producten van coöperatie De Vrije Uitloop

 

Artikel 1 Algemeen
De Vrije Uitloop is een coöperatie waarbij diverse ondernemers zijn aangesloten met ieder hun eigen expertise. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van deze ondernemers (hierna afzonderlijk: de Ondernemer), alsmede op alle overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever op grond waarvan de Ondernemer één of meer bepaalde werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een Ondernemer heeft mogelijk aanvullende voorwaarden gesteld.

Artikel 2 Offertes
Offertes van de Ondernemer zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend en een overeenkomst komt pas tot stand indien de Ondernemer uitdrukkelijk een bevestiging heeft gegeven na aanvaarding door de Opdrachtgever.


Artikel 3 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de Ondernemer nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden op de locatie van de Opdrachtgever betrokken (zullen) zijn. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door de Ondernemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.


Artikel 4 Personeel
De Ondernemer kan na melding aan de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen of derden inschakelen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met De Ondernemer plaatsvinden.

 

Artikel 5 Tarieven en kosten en betalingsvoorwaarden
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte of op de website aangegeven of reproductiekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Over alle door de Opdrachtgever aan de Ondernemer verschuldigde bedragen wordt BTW afzonderlijk in rekening gebracht. Het honorarium alsmede de kosten worden maandelijks (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. In dat geval stelt de Ondernemer aanvullende voorwaarden ter beschikking.
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. De Opdrachtgever is na het uitblijven van betaling binnen de 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en de Ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 6 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de Ondernemer hierover met de Opdrachtgever in overleg treden.


Artikel 7 Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van de Ondernemer, worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie die de Ondernemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De planning die de Ondernemer afgeeft is daarmee enkel een indicatie. Indien de Opdrachtgever binnen een termijn van dertig dagen na verzending van de laatste (eind)factuur niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd en de opdracht te zijn beëindigd.


Artikel 8 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, is de Ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt, met een opzegtermijn van 14 dagen. Bij inzet van medewerkers voor meer dan 20 uur per week geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De Ondernemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


Artikel 9 Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, teksten, trainingsmateriaal, geluidsopnames, hand-outs, meditaties, video’s waaronder ook software die zijn gebruikt voor de
uitvoering van de opdrachten en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Ondernemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de Ondernemer. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10 Vertrouwelijkheid
De Ondernemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. De Ondernemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van de Ondernemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van de Ondernemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van de Ondernemer ter beschikking stellen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht dan wel het door hem geleverde, voor zover deze te wijten zijn aan opzet of grove schuld van de Ondernemer. Deze aansprakelijkheid wordt voorts beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom, voor zover in de laatste 12 maanden gefactureerd. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt geheel uitgesloten. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van De Ondernemer vervalt in zijn geheel, indien Opdrachtgever het door de Ondernemer geleverde product of advies niet toepast, aanwendt of gebruikt op de manier en in de vorm zoals door de Ondernemer is voorgeschreven of geadviseerd. Ook indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het geleverde product of advies, vervalt elke aansprakelijkheid van de Ondernemer.


Artikel 12 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en de Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda.

Artikel 13 Retourbeleid
Voor het retourneren van een artikel gelden een paar voorwaarden:
Het artikel is onbeschadigd. (is het artikel beschadigd, dan kan de Ondernemer hier kosten voor in rekening brengen)
Het product zit in de originele verpakking en het label/kaartje zit er nog aan. (indien redelijkerwijs mogelijk)
De klant kan de factuur voor een thuislevering of kassabon voor een afhaalorder laten zien.
De klant heeft het artikel minder dan 30 dagen geleden ontvangen.
De Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging.
De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd:
Artikelen met een korte houdbaarheidsdatum die bederven binnen de bedenktermijn.
Op maat gemaakte of zelf ontworpen artikelen, zoals foto’s.
E-tickets, vouchers en cadeaukaarten met een verloopdatum. Deze kun je alleen retourneren tot 14 dagen na aankoop als ze nog niet zijn verzilverd.


Artikel 14 Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden
De Ondernemer heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. Nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden. Partijen verplichten zich ter zake van de nietige bepaling terstond met elkaar in overleg te treden en zullen voor deze nietige bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen dat naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling.


Coöperatie De Vrije Uitloop
devrijeuitloop@gmail.com
KvK nr. 59442689

Vivianne’s praktijk
viviannespraktijk@gmail.com

Download Algemene voorwaarden van Vivianne's praktijk

bottom of page